Cách khởi tạo số ngẫu nhiên trong C/C++

Khởi tạo số ngẫu nhiên thường được dùng để giảm bớt công đoạn nhập số cho mảng một chiều, ma trận,... Để khởi tạo số ngẫu nhiên ta cần biết đến hàm srand() và rand()trong stdlib.h. Trong C++ 2 hàm này có sẵn trong iostream.

Hàm srand
Cú phápvoid srand (unsigned int seed);
Dùng để khởi tạo một số ngẫu nhiên theo một số seed. Số ngẫu nhiên được tạo là pseudo-random, tức là số ngẫu nhiên giả, có thể đoán được số kế tiếp. Mỗi một số seedsẽ cho ra một bộ số random khác nhau.
Để cho mỗi số seed khác nhau người ta thường dùng kèm với unsigned int time(NULL)trong thư viện time.h, hàm time(NULL) trả về số giây đã trôi qua kể từ ngày 1/1/1970.
Hàm srand() thường được gọi trước khi gọi hàm rand().

Hàm rand
Cú phápint rand(void);
Trả về một số nguyên random giả trong khoảng từ 0 đến RAND_MAX. Hằng RAND_MAX được định nghĩa trong stdlib.h đảm bảo ít nhất bằng 32767.
Nếu chỉ dùng hàm rand() thì sẽ cho ra những số random giống nhau mỗi lần chạy, vì vậy người ta thường khai báo srand(time(NULL)) trước để kết quả random mỗi lần mỗi khác nhau.

Để lấy số ngẫu nhiên từ 0 đến n, ta sử dụng rand()%(n+1)
Để lấy số ngẫu nhiên từ a đến b, ta sử dụng a + rand()%(b-a+1)

Ví dụ:
Code C:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
 
int main()
{
   int a, b;
   srand(time(NULL));
   printf("a = %d\n", rand()%100); //Ngẫu nhiên từ 0 đến 99
   printf("b = %d\n", 50+rand()%51); // 50 đến 100
   return 0;
}
Bonus thêm một số hàm hay dùng:
Hàm Random từ 0 đến n:
1
2
3
4
int Random(int n)
{
   return rand()%(n+1);
}

Hàm Random từ a đến b:
1
2
3
4
int Random(int a, int b)
{
   return a + rand()%(b-a+1);
}

Hàm Random số thực từ 0 đến n:
1
2
3
4
float Random(float n)
{
   return n*rand()/RAND_MAX;
}

Hàm Random số thực từ a đến b:
1
2
3
4
float Random(float a, float b)
{
   return a + (b - a)*rand()/RAND_MAX;
}

Hàm Random cho mảng một chiều:
1
2
3
4
5
void Random(int *a, int n)
{
   for(int i = 0; i < n; i++)
      a[i] = rand();
}

Nhận xét